الله الله عبدك ناداك يريد قربك 1. Allah Allah! Il tuo servitore ti chiama; Alla tua Prossimità, aspira. Che egli goda delle tue Luci. 2. Beneamato...